Ο Στόλος

Καλαθοφόρα μηχανήματα επί αυτοκινήτου

Καλαθοφόρα οχήματα 10,3 έως 58 m

Ρυμουλκούμενα καλαθοφόρα 12,0 έως 26 m

Βιομηχανικά μηχανήματα

Roll– lift 5,8 έως 9,8 m

Ψαλιδωτές εργοεξέδρες 6,5 έως 22,0 m

Τηλεσκοπικά καλαθοφόρα 8,7 έως 39,0 m

Τηλεσκοπικά αρθρωτά καλαθοφόρα 11,0 έως 18,0 m

Περονοφόρα μηχανήματα

Περονοφόρα 2,5t έως 4,5t

Τηλεσκοπικά περονοφόρα 3t/ 9m έως 4t/ 17m

Εξοπλισμός φροντίδας περιβάλλοντος

Εκχιονιστικά μηχανήματα

Χλοοκοπτικά μηχανήματα

Σάρωθρα

Μηχάνημα συντήρησης γεφυρών

Ανεβατόρι