Όροι ενοικίασης & πώλησης

1. Αντικείμενο: Το παρόν καταρτίζεται μεταξύ αφενός της Εταιρείας με την Επωνυμία «mateco Ελλάς Α.Ε» Ενοικίαση & Εμπορία Μηχανημάτων Έργων, η οποία εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας Εκμισθωτής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος, και αφετέρου του Μισθωτή, ο οποίος αναγράφεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος και διέπεται τόσο από τους ακόλουθους όρους και διατάξεις όσο και από εκείνους που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Δια του παρόντος, ο Εκμισθωτής εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στο Μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος, την κατοχή και χρήση του καλαθοφόρου ή της εργοεξέδρας, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού αυτών. Το εν λόγω καλαθοφόρο ή η εργοεξέδρα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα το οποίο ενδεχομένως αντικαταστήσει τα παραπάνω, με όλα τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό τους εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «μηχάνημα».

2. Διάρκεια: Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος και παράδοσης του μηχανήματος, η οποία αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης για τα μηχανήματα είναι ένα οκτάωρο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μικρότερος χρόνος απασχόλησης.

3. Μίσθωμα:

3.1 Το μίσθωμα του μηχανήματος αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. Το μίσθωμα ανταποκρίνεται πλήρως στη μισθωτική αξία του μηχανήματος, ο δε μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμά του να αμφισβητήσει αυτό ή να ζητήσει τη μείωση του. Το μίσθωμα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν αναπροσαρμόζεται, παρά μόνο σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί και αποδεχθεί ο Εκμισθωτής εγγράφως κάποιο άλλο εκ των υστέρων.

3.2 Το μίσθωμα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του μηχανήματος. Η μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις μας θεωρείται χρόνος μίσθωσης. Όταν οι καιρικές συνθήκες, η κακή κατάσταση του εδάφους ή η ελλιπής προετοιμασία του πελάτη δεν επιτρέπουν την έναρξη ή τη συνέχεια της εργασίας, τότε έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ολόκληρο το χρόνο μίσθωσης, αν ο μισθωτής δεν μπορεί να αποδείξει πως η ζημία μας έχει μειωθεί λόγω εκμίσθωσης του μηχανήματος σε άλλον πελάτη.

3.3 Ενδεικτικά, στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα

α) ΦΠΑ κατά το εκάστοτε ισχύον νόμιμο ποσοστό. β) Έξοδα καυσίμων γ) Πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικές ποινές δ) Επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης πέρα των 100 km ανά ημέρα μίσθωσης. ε) Τέλη και φόροι πάσης φύσεως που επιβάλλονται σχετικά, καθώς και διόδια. στ) Η διαδικασία και τα έξοδα έκδοσης αδειών από διάφορες υπηρεσίες στ) Η απαιτούμενη ασφάλιση του χώρου εργασίας του μηχανήματος.

3.4 Όσον αφορά στα αυτοκίνητα, για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο πέραν των 100 km ανά ημέρα, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή το ποσό που έχει συμφωνηθεί. Ο τελικός συνολικός υπολογισμός της κατά τα ανωτέρω επιπλέον χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης και την παράδοση του μηχανήματος στον Εκμισθωτή, οπότε ολόκληρο το προκύπτουν ποσό είναι καταβλητέο από το Μισθωτή.

3.5 Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός και αν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ανάλογη προκαταβολή ή και την πληρωμή δόσεων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

4. Παράδοση – παραλαβή :

4.1 Το μηχάνημα παραδόθηκε σήμερα στο Μισθωτή σε άψογη κατάσταση και απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα. Ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά το μηχάνημα, πραγματοποίησε δοκιμαστική χρήση, έκρινε ότι ήταν της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσας συνιστά και απόδειξη παράδοσης του μηχανήματος στο Μισθωτή, καθώς και παραλαβής του από αυτόν.

4.2 O Μισθωτής υποχρεούται, κατά την παραλαβή, να λάβει γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων που του έχουν παραδοθεί πριν την εκκίνηση και να ακολουθήσει τις υποδείξεις.

4.3 Μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει και να παραδώσει στον Εκμισθωτή το μηχάνημα μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην ίδια κατάσταση που τo παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που έχει συμφωνηθεί, καθώς και με την ποσότητα καυσίμου την οποία είχε το μηχάνημα όταν παραδόθηκε στον Μισθωτή. Τυχόν διαφορά στην ποσότητα καυσίμου, όπως υπολογίζεται βάσει του δείκτη του ταμπλό, βαρύνει το Μισθωτή. Τα δε ηλεκτροκίνητα παραδίδονται και παραλαμβάνονται πλήρως φορτισμένα. Στην περίπτωση που το μηχάνημα παραδίδεται αποφορτισμένο από το Μισθωτή, το κόστος επαναφόρτισης, ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, βαρύνει το Μισθωτή. Επίσης ο Μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώσει στον Εκμισθωτή κατά την παράδοση του μηχανήματος στον τελευταίο την τυχόν επιβολή προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ ή οποιαδήποτε παράβαση άλλης ισχύουσας διάταξης ή τυχόν διοικητικές ποινές και υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα σχετικά πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση παράλειψης του Μισθωτή αυτός ευθύνεται και για κάθε επιβάρυνση του Εκμισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του μηχανήματος, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή το μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ώρες ή ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του μηχανήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή καθώς και να αποζημιώσει πλήρως τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία του. Η επιστροφή του μηχανήματος γίνεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ώρα για την παράδοση.

5. Όροι Χρήσης :

5.1 Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διατάξεις και τους νόμους που ισχύουν, από άτομα που τους έχει επιδειχθεί ο τρόπος χειρισμού από τον Εκμισθωτή και με δική τους ευθύνη απέναντι στους κανονισμούς, τους νόμους και τις διατάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων.

5.2 Ο Μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μηχάνημα με τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εργασίας και να αποφεύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία.

5.3 Ο Μισθωτής, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί – χειριστές υποχρεούνται να προσέχουν το μηχάνημα, να ελέγχουν επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα, τη στάθμη των υγρών των μπαταριών κλπ., καθώς και να επιμελούνται και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του μηχανήματος.

5.4 Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης διαπιστωθούν ζημίες ή βλάβες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή συνέχεια της χρήσης του, ο Μισθωτής υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του μηχανήματος και να ενημερώσει άμεσα τον Εκμισθωτή. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο μηχάνημα από το Μισθωτή, τους εξουσιοδοτημένους χειριστές ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή, απαγορεύεται. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος, ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να το επισκευάσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό να το αντικαταστήσει με άλλο, αυτού ή παρόμοιου τύπου.

5.5 Ο Μισθωτής έχει την ευθύνη για την κατάσταση του εδάφους και τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανήματος και υποχρεούται να ενημερωθεί για τυχόν ύπαρξη εμποδίων στο χώρο εργασίας του μηχανήματος, όπως αγωγοί, φρεάτια, υπόγεια και ενδεχόμενοι περιορισμοί βάρους των δαπέδων και των οδών.

5.6 Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής κληθεί για βλάβη και αποδειχθεί ότι αυτή οφείλεται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης από το Μισθωτή, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα επισκευής

5.7 Το μηχάνημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α) Από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 23 ετών.

β) Από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο στερείται άδειας οδηγήσεως ή την απέκτησε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες.

γ) Από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, αν και δεν στερείται άδειας οδηγήσεως, του είχε αφαιρεθεί αυτή κατά το προ της μίσθωσης διάστημα.

δ) Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.

ε) Για τη ρυμούλκηση αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων.

στ) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους.

ζ) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός του Μισθωτή ή των εξουσιοδοτημένων οδηγών – χειριστών.

η) Για τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του μηχανήματος, των επιβαινόντων σε αυτό ή τρίτων.

θ) Απαγορεύεται η φόρτωση του μηχανήματος σε πλοίο, αλλά και η εκτός Ελλάδος μεταφορά του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.

Ι) Εάν ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του χειριστή και εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης.

ια) Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

ιβ) Για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό ή εγκληματική ενέργεια.

ιγ) Για την εκμάθηση οδήγησης από τρίτους

ιδ) Για τη φόρτωση πέραν του μεγίστου φορτίου που αναγράφεται έπ’ αυτού

ιε) Για εργασίες αμμοβολής γενικώς.

ιστ) Κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος

6. Ατυχήματα :

6.1 Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου ατυχούς περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος χειριστής υποχρεούται άμεσα να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία. β) Να σημειώσει το ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά. γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων. δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τον Εκμισθωτή. ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κλπ.) και να αποστείλει αυτό στον Εκμισθωτή. στ) Να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση (ατυχήματος κλπ.).

7. Ασφαλιστική κάλυψη

7.1 Η Ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή.

7.2 Σε όλες τις καλύψεις ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο ελάχιστα ποσά, αλλά και τα επιπλέον ποσά που έχει συμφωνήσει ο Εκμισθωτής με τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική του εταιρεία.

7.3 Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές ευθύνονται πλήρως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας και δεν έχουν καμία απολύτως αξίωση έναντι του Εκμισθωτή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ειδικών ρητρών, δεν καλύπτουν α) ζημίες, φθορές και απώλειες αντικειμένων στο εσωτερικό του μηχανήματος (καμπίνα οδηγού) β) οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των παρελκομένων, οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και για τις οποίες ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

7.4 Ο Εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές ούτε έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών.

8. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Εκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειάς του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφριάς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρας βίας) ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία άλλη αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του. Επίσης καμία απολύτως ευθύνη δεν φέρει ο Εκμισθωτής για απώλεια πραγμάτων (εργαλείων) που μεταφέρονται με το μηχάνημα ή εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοσή του.

9. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Το μηχάνημα ανήκει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνο μισθωτήριο συμφωνητικό και ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διαθέσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, να παραχωρήσει τη χρήση ή να συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του μηχανήματος υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή.

10. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

10.1 Τόσο ο Μισθωτής όσο και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του μηχανήματος ευθύνονται πλήρως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Εκμισθωτή για την πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος.

10.2 Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία δίδουν στον Εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να εμείνει στην παρούσα σύμβαση είτε να καταγγείλει αυτήν απαιτώντας σε κάθε περίπτωση την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του και την πληρωμή όλων των τυχόν καθυστερημένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλές του Μισθωτή που απορρέουν από τις καταγγελθείσες συμβάσεις.

10.3 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης και ιδίως εκείνες του παραπάνω άρθρου.

10.4 Η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αποβιώσει ή τεθεί υπό νομική ή δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και, εάν είναι νομικό πρόσωπο, λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση. Επίσης η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύση πληρωμών του Μισθωτή, αμφισβήτησης της φερεγγυότητας του όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμού, αναγκαστικής διαχείρισης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου.

11. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τον Εκμισθωτή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσ/νίκης